Aktuálně

Domů   /   SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

05. 08. 2021
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Jedná se o projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a partnerem v projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje realizace celkem v platformě Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba.   V tomto článku se budeme věnovat platformě Stavebnictví II a průběhu realizace k současné době.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky a navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v projektu navazuje na projekty předchozí. Vzhledem k tomu, že se do období realizace projektu velmi negativně projevila opatření spojená s koronavirem, kdy nebylo po určité období realizovat aktivity, spojené se shromažďováním osob, uvažuje se o prodloužení projektu do 30. 6. 2022.

            V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, tížících a zároveň zajímajících i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, ve které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu i uplatňovány dotazy a připomínky.

            K dnešnímu dni již proběhlo celkem 29 tematických setkání z celkového počtu 32.

            Tématy dosud provedených tematických setkání byla tato:

KA 04 (celkem vypsáno 7 TS, uskutečněna 4 TS)

Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž – hlavním cílem bylo upozornit na důležitost vhodné stravy a pitného režimu, zejména u pracovníků vyššího věku. V tématu vícesměnných provozů a potažmo i nerovnoměrně rozvržené pracovní doby bude pokračováno ještě při dalších tematických setkáních.

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba – řemeslníci by měli kromě práce umět také využívat dobu odpočinku. Měli by si umět vytvářet i přestávky v práci, přestávky na jídlo (velmi důležitá součást kvalitního plnění pracovních povinností), přestávky mezi pracovními směnami.                                      

Vliv pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž (2 TS) – každý řemeslník (OSVČ, ale i zaměstnanec) by měl trvale sledovat vývoj pracovních pomůcek a pracovního nářadí a snažit si novinky opatřit proto, aby se snížila fyzická náročnost na práce prováděné v rámci jeho pracovních činností

 KA 05 (celkem vypsáno 7 TS, uskutečněno 7 TS)

Polytechnická výchova – podpora zájmu dětí o technické vzdělání, zřizování a udržování školních dílen v ZŠ, získávání manuální zručnosti u dětí apod. Zde je nutné vyzdvihnout první kroky a poděkovat pražskému Magistrátu a pražské Hospodářské komoře za podporu.                                                     

Tovaryšské zkoušky – ocenění nejlepších žáků učebních oborů, motivace pro ostatní. V žácích a budoucích řemeslnících se tím pěstuje hrdost na jejich řemeslo.                                             

Stres (2 TS) – téma stresu je velmi frekventované téma u řemeslníků (a zejména OSVČ) prakticky ve všech stavebních profesích. Největším stresorem je obava o pokračovatele zejména v rodinných firmách, ale také komunikace se zákazníky, časové vytížení, nedostatek odpočinku, problémy s proplácením faktur apod.                                

Vyhoření (2 TS) – ztráta zájmu o zlepšování se v práci, únava psychická a z toho vyplývající i fyzická, nezájem, problémy nejen v práci, ale i v rodině atd.

Psychická zátěž – psychická zátěž je velmi závažným problémem, který trápí celou řadu OSVČ, ale také zaměstnance malých firem. A zdaleka nejde jen o pracovníky ve stavebnictví. Psychická zátěž je přítomna prakticky ve všech oborech lidské činnosti.

KA 06 (celkem vypsáno 18 TS, uskutečněno 18 TS)

Mistrovské zkoušky       (3 TS) – společný zájem zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mistrovskými zkouškami by se zamezilo např. i nekalé konkurenci, kdy tzv. řemeslníci svou nekvalitní prací kazí reputaci těm kvalitním, částečně by byl vyřešen nedostatek řemeslníků, regulace cenové hladiny apod. Tématem mistrovských zkoušek se velmi intenzivně zaobírá mimo jiné i Hospodářská komora.

Elektronická evidence tržeb (4 TS) – k tomuto tématu již proběhla celkem 4 tematická setkání. Toto téma je v současné době vzhledem k přijatým opatřením v ČR přerušeno.

Požárně bezpečnostní zařízení – týká se firem, ale i OSVČ. Jedná se o poměrně důležitou součást realizace některých zakázek.

Pravidla správné praxe (2 TS) – vytváření standardů pro kvalifikovanou a kvalitní práci, v rámci Hospodářské komory působí sekce kvality, tvorba a registrace „Pravidel praxe“. Schválená pravidla praxe jsou k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory.

Spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů v BOZP (2 TS) – pro OSVČ      na stavbách vyplývá celá řada povinností z oblasti BOZP, a to, když pracují jako subdodavatelé prací, tak i při činnosti, kdy se nepotkávají s ostatními zaměstnanci nebo živnostníky.

Stavební zákon (2 TS) – k předložené novele stavebního zákona (dále jen   SZ) byla řada připomínek jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany zástupců zaměstnanců. Ještě při posledním tematickém setkání nebylo zcela jasné, zda bude nový stavební zákon přijat, nakonec se to podařilo.

 Covid-19 a vliv na OSVČ (4 TS) – jedná se o opatření přijímaná v souvislosti s epidemiologickou situací. Tato opatření jsou velmi zásadní a často vedou k výraznému omezování pracovní činnosti stavebních firem, ale i řemeslníků pracujících jako OSVČ.

V současné době zbývá v rámci platformy Stavebnictví II uskutečnit ještě 3 tematická setkání v klíčové aktivitě 04. Platforma Stavebnictví II požádá o rozšíření počtu tematických setkání v klíčové aktivitě 06 o 2 TS vzhledem k naléhavosti dalšího projednání tématu stavebního zákona pokud to bude možné.

Vzhledem tomu, že již byla ukončena tematická setkání v klíčových aktivitách 05 a 06, začínáme pracovat na závěrečných zprávách z tematických setkání. Zpráva z KA 05 již byla předložena ke schválení.

Jako další úkol v platformě Stavebnictví II budou následovat informačně diskusní semináře, jejichž příprava již byla zahájena.