Technické normy

Domů   /   Ke stažení   /   Technické normy

Texty norem nejsou volně/bezplatně přístupné. Na ČSN on-line si můžete příslušné normy přečíst i tisknout, záleží ale pro jakou zpoplatněnou službu se rozhodnete.

V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

Přehled základních norem

Normy související s obkladovými materiály

 • ČSN EN 14411 (725109): Keramické obkladové prvky – definice, klasifikace, charakteristiky a označování
 • ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice
 • ČSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a skleněné
 • ČSN 73 3251 Kamenné dlažby a obklady Navrhování konstrukcí z kamene
 • ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
 • ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení

 Normy související se stavební chemií

 • ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro obkladové prvky
 • ČSN EN 13888-1 Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace platná od 1.1.2023 k dispozici je pouze anglická verze.
 • ČSN EN 13888-1 Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 2: Zkušební metody platná od 1.1.2023 k dispozici je pouze anglická verze.
 • ČSN EN 12808 (722470) Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové prvky
 • ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

Aktualizace  k 02.12.2019

Přehled základních norem

Normy související s obkladovými materiály

 • ČSN EN 14411 (725109): Keramické obkladové prvky – definice, klasifikace, charakteristiky a označování
 • ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice
 • ČSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a skleněné
 • ČSN EN ISO 10 545, část 1-16 Keramické obkladové prvky – zkušební metody
 • ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti
 • ČSN 73 3251 Kamenné dlažby a obklady Navrhování konstrukcí z kamene
 • ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
 • ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení
 • ČSN EN 14618 Umělý kámen – Terminologie a klasifikace
 • ČSN EN 15286 Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
 • ČSN EN 1096-1Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace
 • ČSN  70 1304 Sklo ploché válcované opakní
 • ČSN EN 1051-1 (701601) Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 1: Definice a popis
 • ČSN EN 13748-1 (723209) Teracové dlaždice – Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití
 • ČSN EN 13748-2 (723209) Teracové dlaždice – Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití
 • E-01 Tavený čedič (Katalogový list) výrobce EUTIT

Normy související se stavební chemií

 • ČSN EN 12004-1  Lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, posouzení a ověření stálosti vlastností klasifikace a značení
 • ČSN EN 12004-2  Lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 2: Metody zkoušení
 • ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – definice a specifikace
 • ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové prvky
 • ČSN EN 14 891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
 • ČSN EN ISO 11 600 Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely
 • ČSN EN 13 813 (72 2481) Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky

 Další normy související se obkládáním 

 • ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Požadavky
 • ČSN EN ISO 21809-3 (45 0060) Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 3: Izolace obvodových svarů
 • ČSN EN 197-1, ed 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
 • ČSN EN 998-1 ed.3 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
 • ČSN EN 771-1+A1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky,
 • ČSN EN 15 651 (soubor) (72 2470) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce
 • ČSN 73 0212-3 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – Část 3: Pozemní stavební objekty
 • ČSN P 73 0600 (73 0600)  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
 • ČSN P 73 0606 (73 0606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
 • ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 771-4 (73 2434) Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice
 • ČSN EN 520+A1 (73 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13914-1 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky
 • ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky
 • ČSN 75 6760 (75 6760) Vnitřní kanalizace
 • ČSN EN 13 967 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
 • ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
 • ČSN 73 0205 (73 0205)Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
 • ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu
 • ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky

Související právní předpisy

Vyhláška MMR č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a Nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZdr č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

ETAG 022, Guideline for European Technical Approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls – Part 1 Liquid applied coverings with or without wearing surface“ obsahuje následující překlad: „Část 1 Lité povlaky s povrchem odolným proti opotřebení nebo bez něho“. Nejde o „lité povlaky, ale vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu.