Programové prohlášení 2022-2027

Domů   /   Domů   /   O nás   /   Programové prohlášení 2022-2027

Účelem a posláním Cechu je všestranná propagace obkladačského řemesla, obnovení stavovské cti, prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů a vytváření optimálních podmínek pro podnikání ve stavebnictví.

Aktuálně dochází k řadě změn ve společnosti, v podnikání či ve stavebnictví, což samozřejmě nemůže zůstat bez dopadu i na náš obor. Zvyšují se nároky na znalosti, kvalitu a preciznost řemeslné práce, skoro denně se můžeme setkat s novými materiály a technologiemi, výrobci vyžadují dodržování technologických a montážních návodů a díky internetu se někdy zdá, že spotřebitel či zákazník má mnohem více informací, než obkladač sám.

V neposlední řadě vnímáme zájem EU podpořit vzájemnou spolupráci subjektů a organizací při sjednocování podmínek pro podporu řemesel. Abychom tento směr zachytili a nenechali jen tak bez povšimnutí „projít kolem“, chceme se intenzivněji zaměřit na těchto 5P – 5 priorit.

1. Technické poradenství a podpora členů

Chceme rozšířit služby členům o přidanou hodnotu a v neposlední řadě chceme probudit zájem o členství v Cechu. Základní kameny vidíme v poskytování technických informací a prováděcích pokynů, výhodnějším pojištění, bezplatném poradenství či právní poradně.

 • Technická komise – jejímž účelem a hlavní náplní bude spolupráce při tvorbě technických pokynů pro obkládání a účast v normalizačních procesech. Komise, případně její vybraný člen bude zastupovat jednotlivé členy cechu ve sporných případech a zakázkách formou odborného technického poradenství. Zároveň bude její úlohou sloužit i jako etická komise cechu.
 • Technické podklady a prováděcí předpisy – Cech jako partner projektu Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem může veškeré získané technické informace poskytovat svým členům a měl by se zasadit o další projekty, které by pokračovaly v aktualizaci podkladů.
 • Požadavky partnerů a výrobců – současný trend je takový, že výrobci obkladů a stavební chemie „pečují“ o obkladače, protože si uvědomují jejich význam při zpracování svých materiálů. Za to však něco požadují. Představenstvo by po jednání s výrobci vypracovalo seznam jejich požadavků, týkající se požadovaných odborných znalostí obkladače a nároků na zpracovávaný materiál jako podklad pro návrh opatření za účelem zvýšení kvalifikace členů Cechu a posílení úlohy Cechu v celoživotním vzdělávacím procesu.
 • Technická pomoc, zkušebnictví – zaměřit se na možnosti nezávislé kontroly materiálů určených k obkládání, do podmínek ČR převést měření a analýzy, které známe na západ od našich hranic, analyzovat aspekty nekvalitní práce či technických řešení a výsledky následně poskytovat členům.

2. Prosazování zájmů členů cechu na národní a mezinárodní úrovni

Všemi dostupnými prostředky usilovat o opětovné zřízení řemeslné živnosti – obkladačství a samostatného učebního oboru – obkladač.

 • Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu – vyvíjet soustavný tlak na zřízení samostatné řemeslné živnosti Obkladačství, které Cechu mj. umožní aktivní působení v rámci celoživotního vzdělávání. Účast v expertních komisích a sekcích Hospodářské komory ČR za účelem podpory obkladačského oboru.
 • Spolupráce v rámci Sektorových rad, Národního ústavu pro vzdělávání – vyvíjet tlak na vrácení učebního oboru Obkladač do škol, zastřešovat podmínky
 • Spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a dalšími subjekty – na opatřeních na podporu učňovského školství – od A až do Z tzn. žák, rodič, škola, zaměstnavatel, stát

Daleko intenzivnější zapojení Cechu do evropských struktur, včetně členství v EUF (Evropská federace obkladačů). Evropská unie výrazně podporuje mezinárodní dotační – projektovou spolupráci, což bychom rádi v dalších letech využili i my, neboť tento směr chápeme především jako posílení prestiže českého obkladače při cestě na evropský trh. Jako partneři mezinárodního projektu Silikátového svazu jsme si to vyzkoušeli a víme, že můžeme uspět. V rámci pokračování spolupráce bychom chtěli uskutečnit pravidelné vzájemné návštěvy vedoucí k předávání technických podkladů a informací souvisejících s problematikou obkládání. Uvítáme i vaše poznatky a zkušenosti z těchto států ať jste v jakékoliv pozici – tzn. sám jako OSVČ, majitel firmy se zaměstnanci nebo i jako zaměstnanec.

A. Spolupráce s Schweizerische Platenverband – jednání proběhla, kolegové ze švýcarského svazu mají osvědčený systém vzdělávání, který bychom rádi uplatnili i v ČR, ale i v mistrovských zkouškách. Právě jejich obkladači pravidelně vyhrávají světová a evropská klání.

B. Spolupráce s Österreichsche Fliesenverband – jednání proběhla, kolegové z rakouského svazu jsou naší inspirací pro komunikaci s veřejností. Společně s Německem to jsou první státy, kde naši obkladači fungují a určitě bude potřeba lobbovat za naše obkladače na jejich trhu

C. Spolupráce s Deutsche Fliesenverband – v současné době byly navázány první kontakty, domluvené jednání letos v lednu bohužel neproběhlo, ale jednáme o náhradním termínu. Členění cechů v Německu je podle spolkových zemí, naše aktivity jsou cílena na ZDB (Centrální svaz Německého stavebnictví).

3. Systém celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Chceme se předpřipravit na evropský trend celoživotního vzdělávání a certifikace řemeslníků. Inspirativní je systém zavedený ve Švýcarsku, který bychom rádi uplatnili i v našich podmínkách, aby český obkladač byl řemeslníkem, jehož kvalifikace je uznávána v celém světě a především v EU.

 • Správné praxe – vzdělávací systém, ve kterém budeme zastřešovat celou problematiku obkladačského oboru včetně implementace změn a nových předpisů. V rámci toho projektu plně podpoříme tvorbu systému celoživotního vzdělávání obkladačů ve spolupráci s výrobci, formou dalšího průběžného vzdělávání a dále přípravu modelu vzdělávání, který umožní získat certifikaci obkladačů a bude tak i jako předstupeň mistrovských zkoušek.
 • Spolupráce se školami a učilišti – spolupracovat na zřízení a registraci centra pro profesní kvalifikace (mistrovské školy) a připravit program pro zvýšení odborné úrovně mistrů odborného výcviku
 • Mistrovské zkoušky – jako člen HK ČR organizovat mistrovské zkoušky obkladačů (Mistr řemesla – obkladač) podle z. 179/2006 Sb. a dalších předpisů. Podpořit zavedení modelu mistrovských zkoušek, využít zkušeností zahraničních partnerů, předpřipravit podklady pro náš obor.

4. Mezinárodní srovnání úrovně výuky

I nadále zůstává Cechu jednou z priorit podpora učňovského školství, včetně spolupráce se školskými zařízeními na výchově nových obkladačů. Z jejich řad bychom rádi vychovali nového mistra v oboru, schopného reprezentovat i na mezinárodních soutěžích.

 • EuroSkills – evropská soutěž pro mladé lidi do 25 let. Jedná se o mistrovství řemesel, které se koná každé dva roky. Budeme usilovat o to, aby Cech opět vybíral reprezentanta, který bude ochoten i trénovat a bude s cechem v kontaktu i po škole. Reálná účast by mohla být v Budapešti 2018.
 • WorldSkills – světová soutěž pro mladé lidi do 25 let, mistrovství řemesel, které se taky koná každé dva roky. Podmínkou pro účast ve WorldSkills je účast na EuroSkills, takže v případě úspěchu v Budapešti by se jednalo o akci v belgickém Charleroi 2019.
 • Obkladačská naděje – nadále budeme pořádat vlastní soutěž učňů, do které chceme daleko více zapracovat soutěžní úkoly, které jsme viděli na západ od našich hranic tak, aby vítězové mohli ČR reprezentovat na mezinárodních soutěžích.

5. Marketingová a reklamní strategie

Cech by se měl stát daleko větším nositelem propagace kvalitních materiálů a kvalitní řemeslné práce a k tomu by měl využívat veškeré mediální možnosti. Představenstvo bude hledat v nových dotačních projektech EU a dalších zdrojích prostředky pro financování kampaně, která bude zaměřena na

 • Kvalitní materiál – zákazníkům představovat kvalitní i moderní designové materiály a být vždy nápomocem s jejich vhodným a účelným výběrem či použitím
 • Kvalitní řemeslník – zákazníkům zdůrazňovat potřebu výběru kvalitního řemeslníka, kvalitně vybaveného nářadím a neustále se vzdělávajícího odborníka, bez kterého by i ten nejkvalitnější materiál nemohl naplnit jejich očekávání
 • Kvalitní technologie – zákazníky upozorňovat na potřebu použití správných technologií a technik pokládky, aby materiál neztratil užitnou hodnotu

Navrhovanými opatřeními v rámci 5P se chceme zasadit o zvýšení autority a prestiže obkladačského oboru a řemesla.