Označení keramických obkladů a dlažeb

Domů   /   Informace   /   Označení keramických obkladů a dlažeb

Označování keramických obkladů a dlažeb se řídí podle ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, posuzování shody a označování. Poslední edice č. 3 je z r. 03/2017.

Keramika má svoje specifické vlastnosti. Jde o výrobky, které mají výrazné přednosti a proto je hojně užíváme, ale také svoje zápory nebo určité meze při používání.

Základní vlastnosti, které nás zajímají:

 • Odolné vůči vnějším vlivů (dlouhodobá životnost)
 • Estetické hodnoty – design
 • Hygieničnost (snadná čistitelnost)
 • Chemická odolnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Protiskluznost
 • Mrazuvzdornost
 • Antistatické vlastnosti

ČSN EN 14 411:2017 má jeden pojem pro obklady a dlažby a tím je keramický obkladový prvek.

Vzhledem k velkému počtu různých typů obkladaček a dlaždic je třídění keramických obkladových prvků podle nasákavosti a technologie výroby a tím i použitelnosti následující

Způsob vytvářeníSkupina I

E ≤ 3 %

Skupina IIa

3 % < E ≤ 6 %

Skupina IIb

6 % < E ≤ 10 %

Skupina III

E < 10 %

 

Metoda A

Tažené obkladové prvky

Skupina AIa

E ≤ 0,5 %

Příloha L

Skupina AIIa-1 a

Příloha B

Skupina AIIb-1 a

Příloha D

 

Skupina AIII

Příloha F

 

Skupina AIb

0,5 % E ≤ 3 %

Příloha A

Skupina AIIa-2 a

Příloha C

Skupina AIIb-2 a

Příloha  E

 

Metoda B

Za sucha lisované obkladové prvky

Skupina BIa

E ≤ 0,5 %

Příloha G

 

 

Skupina BIIa

Příloha I

 

 

Skupina BIIb

Příloha J

 

 

 

Skupina BIIIb

Příloha K

 

Skupina BIb

0,5 % E ≤ 3 %

Příloha H

a Skupiny AIIa a AIIb jsou rozděleny do dvou částí (část 1 a 2) z důvodů různých požadavků na výrobek, které jsou vyráběny pod různými názvy (např. terre cuite ve Francii a Belgii, cotto v Itálii a baldosin catalán ve Španělsku

b Skupina BIII zahrnuje výhradně glazované obkladové prvky – obkladačky. Existuje pouze malý počet za sucha lisovaných neglazovaných prvků, které jsou vyrobeny s nasákavostí větší než 10 %, na ty se tato výrobková skupina nevztahuje

E – nasákavost obkladového prvku

Přílohy A až K obsahují požadavky na jednotlivé skupiny obkladových prvků a jejich charakteristiky

 • rozměry a jakost povrchu
 • Fyzikální vlastnosti
 • Chemické vlastnosti

Šířka spáry

Např. v příloze G pro za sucha lisované výrobky uvedena požadovaná přípustná jmenovitá šířka spáry v rozmezí 2 mm až 5 mm

V příloze L pro tažené výrobky je uvedena požadovaná přípustní šířka spáry v rozmezí od 3 mm do 11 mm

Všechny přílohy obsahují maximální povolené odchylky rozměrů obkladových prvků

ČSN EN 14 411 se nevztahuje na ručně vyráběné obkladové prvky, např. ručně formované nebo odlévané (bazénové tvarovky, mýdelníky apod.).

V současné praxi převládají výrobky skupiny BI, zejména pak BIa s nasákavostí  E ≤ 0,5 %, které se někdy nazývají porcelánové nebo silně slinuté, popř. jemná kamenina, což je překlad z němčiny.

Výrobky s nasákavostí E ≤ 3 % jsou mrazuvzdorné

Naopak obkladové prvky skupiny BIII jsou obkladačky s nasákavostí E < 10 %  nejsou mrazuvzdorné a jsou určeny pouze do interiéru

ČSN EN 14 411 Příloha M

Klasifikace glazovaných obkladových prvků odpovídající jejich odolnosti proti povrchovému opotřebení označované jako hodnoty PEI a jsou určené pouze pro podlahy.

Tabulka ukazuje pouze příklady a neměly by se používat jako zdroj přesných požadavků

Třída 0Nedoporučuje se používat glazované obkladové prvky
Třída 1Dlažby a prostory, ve kterých se bude převážně chodit v botách s měkkou podrážkou nebo naboso a bez škrábajících nečistot (např. bytové koupelny a ložnice bez přímého vstupu zvenčí).
Třída 2Dlažby pro prostory, ve kterých se bude převážně chodit v botách s měkkou podrážkou nebo normální podrážkou a s co možná nejmenším množstvím škrábající nečistot (např. místnosti v obyvatelných prostorech, s výjimkou kuchyní, vstupních a jim podobných prostor, ve kterých se často chodí). To neplatí pro zvláštní obuv (např. okované boty).
Třída 3Dlažby pro prostory, ve kterých se bude chodit často v normálních botách a s malým množstvím škrábajících nečistot (např. bytové kuchyně, předsíně, chodby, balkony, lodžie a terasy). To neplatí pro zvláštní obuv (např. okované boty).
Třída 4Dlažby, na kterých se bude pravidelně chodit s malým množstvím škrábajících nečistot, takže nároky na tvrdost budou vyšší než u skupiny 3 (např. průmyslové kuchyně, hotely výstavní a prodejní prostory).
Třída 5Dlažby, které jsou požadovány pro silný pěší provoz po dlouhou dobu s malým množstvím škrábajících nečistot, takže se jedná o nejzazší podmínky, za nichž je ještě možné použít glazované dlaždice a desky (např. veřejné prostory jako nákupní centra, vstupní haly na letištích, hotelová foyer, veřejné cesty pro chodce a průmyslové použití).

Tato klasifikace platí pro uvedené použití za normálních podmínek. Mělo by se dbát na zvolenou obuv, způsob využití a možné procesy čištění a podlahy by měly být dostatečně chráněny proti škrábajícím nečistotám rohožemi u vchodů do budovy. V extrémních případech intenzivního používání a velkého množství škrábajících nečistot mohou být použity neglazované obkladové prvky nebo by mohly přicházet v úvahu i tažené obkladové prvky ze skupiny I.

Protisklunost

Základním hodnotící kritériem pro podlahy je jejich protiskluznost, která je dána ČSN 74 4505 Podlahy – všeobecná ustanovení

Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3.

U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí být tato hodnota nejméně 0,6.

Doložení tohoto parametru by mělo být stanoveno již projektové dokumentaci a může být stavebním úřadem průkazně vyžadováno v projektové dokumentaci i při kolaudaci stavby.

Hodnoty protiskluznosti se udávají v těchto hodnotách

 • Součinitel smykového tření (µ)
 • Úhlem na nakloněné rovině (R9 – R13)
 • Maximální hodnotu kmitu kyvadla (Pendulum)

Hodnoty protiskluzu nejsou vzájemně převoditelné !

ČSN 74 4505 Podlahy odst. 4.17.2 a 4.17.3 uvádí nedostatečně hodnoty smykového tření, protože může hodnoty mohou být statické nebo dynamické, za mokra nebo za sucha.

Značky pro předpokládané použití a uvedení některých charakteristik keramických obkladových prvků (příloha O k ČSN EN 14411)

Použití značek na obalech je doporučeno použít a/nebo v informacích o výrobku není požadováno, ale v případě, že se uvádí je doporučeno použít následující symboly pro předpokládané použití:

výrobek vhodný ke zhotovení dlažby

výrobek vhodný ke zhotovení obkladu

odolnost proti povrchovému opotřebení, vyjádřena numericky udávající třídu odolnosti (PEI 1 až PEI 5) proti povrchovému opotřebení pro zhotovení dlažby z glazovaných obkladových prvků

 odolnost proti vlivu mrazu (mrazuvzdornost)

reakce na oheň

 lomové zatížení/pevnost v ohybu

protiskluznost

 odolnost proti náhlým změnám teploty

 přídržnost

vyluhovatelnost nebezpečných látek

Mimo tyto základní symboly uvedené v ČSN EN 14 411 výrobci uvádí i další symboly, které vyjadřují další vlastnosti keramických obkladových prvků včetně návodů na pokládku a to zejména u obdélníkových formátů (typu napodobenin prkna).

Na obalech je uveden typ materiálu podle skupin evropské normy EN 14411

 • Druh výrobku A – tažený výrobek, B – za sucha lisovaný výrobek (např. BIa, BIb dlaždice, BIII – obkládačky),
 • výrobek glazovaný – GL, neglazovaný – UGL
 • obchodní značka s identifikací původu, výrobce a země prvního výpalu
 • katalogové číslo výrobku popřípadě název konkrétního provedení,
 • jmenovitý rozměr výrobku v cm,
 • výrobní šarže,
 • kalibrace
 • jmenovitý rozměr obkladového prvku ve výrobní dávce – šarži v mm,
 • tonalita – označení konkrétního barevného provedení dané šarže,
 • U glazovaných dlaždic údaje o třídě otěruvzdornosti (PEI)
 • výrobek rektifikovaný/nerektifikovaný
 • u výrobků leštěných nebo jinak mechanicky upravovaných údaj o dočasné povrchové úpravě

Upozornění:

 • odlišně označené šarže a kalibry nesmí být použity na jednu plochu!
 • jakostní třída se neuvádí, pokud není smluvně sjednána
 • na obalech jsou další údaje výrobce o parametrech

 Důležité údaje o výrobcích jsou uváděny také v technických listech

Všechny povinné a nepovinné údaje jsou uvedeny v technický listech. Výrobce/prodejce je povinen poskytnout technické listy stejně jako prohlášení o vlastnostech včetně certifikátů o provedených zkouškách podle ČSN EN ISO 10 545 1 až 16.

Technické parametry jsou uvedeny v těchto normách:

ČSN EN ISO 10545 – 1 Keramické obkladové prvky Část 1 Odběr vzorků a zásady přejímky

ČSN EN ISO 10545 – 2 Keramické obkladové prvky Část 2 Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ČSN EN ISO 10545 – 3 Keramické obkladové prvky Část 3 Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 10545 – 4 Keramické obkladové prvky Část 4 Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

ČSN EN ISO 10545 – 5 Keramické obkladové prvky Část 5 Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

ČSN EN ISO 10545 – 6 Keramické obkladové prvky Část 6 Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 – 7 Keramické obkladové prvky Část 7 Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované výrobky

ČSN EN ISO 10545 – 8 Keramické obkladové prvky Část 8 Stanovené délkové teplotní roztažnosti

ČSN EN ISO 10545 – 9 Keramické obkladové prvky Část 9 Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN ISO 10545 – 10 Keramické obkladové prvky Část 10 Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti

ČSN EN ISO 10545 – 11 Keramické obkladové prvky Část 11 Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 – 12 Keramické obkladové prvky Část 12 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545 – 13 Keramické obkladové prvky Část 13 Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545 – 14 Keramické obkladové prvky Část 14 Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ČSN EN ISO 10545 – 15 Keramické obkladové prvky Část 15 Stanovení odolnosti proti vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 – 16 Keramické obkladové prvky Část 16 Stanovení malých odchylek v barvě

Vlastnosti, jejich možné odchylky a vhodnost použití obkladových prvků jsou uváděny ve firemních katalogových materiálech, obvykle ve formě tabulek.