Označení spárovacích hmot

Domů   /   Informace   /   Označení spárovacích hmot

Druhy spárovacích hmot

Spárovací malty řeší ČSN EN 13 888-1 Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, klasifikace označování a identifikace

Třídění a označování

Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky jsou rozděleny do dvou druhů s tímto označením:

 • CG – cementová spárovací hmota,
 • RG – spárovací hmota na bázi reaktivních pryskyřic.

Symbol

Popis

TypTřída
CG1Normální cementová spárovací hmota
CG2Normální cementová spárovací hmota, sníženou nasákavostí
CG2AZlepšená cementová spárovací hmota s doplňkovou charakteristikou, vysokou otěruvzdorností
CG2WAZlepšená cementová spárovací hmota s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností
RGSpárovací hmota na bázi reaktivních pryskyřic

Značení na obalech

Výrobky splňující požadavky normy ČSN EN 13888-1 musí být zřetelně označeny uvedením následujících údajů:

 1. název výrobku,
 2. název výrobce, místo výroby,
 3. datum nebo kód výrobní šarže, skladovatelnost a podmínky skladování,
 4. označení této normy a datum vydání,
 5. druh spárovací malty nebo lepidla s označením symboly uvedenými v normě,
 6. instrukce pro použití:

– poměr složek při mísení (pokud se mísí),

– doba zrání (pokud k němu dochází),

– doba použitelnosti,

– způsob nanášení,

– prodleva pro čištění a údržbu (pokud je zapotřebí),

– oblast použití.

Poznámka: V označování spárovací hmoty může být zahrnuta informace o zvláštních vlastnostech, pokud má být výrobek používán v určitých aplikacích, kde jsou tyto vlastnosti využity.

Tato informace musí být uvedena na obalu a/nebo v materiálovém listu příslušného výrobku.

Přejímka spárovacích hmot

Vedle správného výběru spárovacích hmot je také důležité jejich převzetí:

 • základním předpokladem je kontrola označení vybraného zboží podle názvu výrobce a výrobku.
 • kontrola obalu, zda není poškozený nebo již otevřený.
 • kontrola základních údajů výrobce.
 • každé balení by mělo obsahovat informaci o době a podmínkách skladovatelnosti a datum výroby.

Tyto faktory hrají velmi důležitou roli při přejímce zboží. Výhodou je také znalost základních podmínek skladování jednotlivých produktů.

Cementové spárovací hmoty

Základní pravidla jsou stejná jako u cementových lepidel, doba skladování se pohybuje okolo 12 měsíců a materiály nevyžadují zvláštní ochranu ani skladovací podmínky. Zde se však jedná o produkty, které na rozdíl od lepicích malt, ukrytých pod lepeným obkladem nebo dlažbou, jsou vystaveny našemu vnímání a rozhodujícím faktorem zde bývá barva. Všeobecně platí, že cementové spárovací hmoty zachovávají barvu velmi podobnou, často stejnou jako je barva spárovací hmoty v suchém stavu. Smícháním s vodou, případně roztokem vody a zušlechťovací přísady barva výrazně ztmavne, avšak po vyschnutí se vrací k původnímu odstínu. Tímto způsobem se dá předejít nesrovnalostem již v přípravné fázi a ne až při předání stavby. Je-li obal otevřený nebo poškozený, nelze zaručit výsledné vlastnosti spárovací hmoty, ať už se jedná o barevnost, strukturu či pevnost. Objeví-li se ve spárovací hmoty po rozdělání nebo při míchání hrudky, doporučuje se spárovací hmotu dále nezpracovávat.

Upozornění:

 1. Mnoho barevných odchylek při hodnocení spár bývá způsobeno nesprávnou aplikací spárovací hnotou. Jde především o nesprávné mísící poměry nebo postupy při mytí. Vždy větší množství vody může způsobit vyplavení barevných kysličníků a jejich smytí. Tím výsledná barva spáry je odlišná od etalonu.
 2. V případě úzkých spár, tj. menších než 2 mm nedojde k odpovídajícími zapracování spárovací hmoty do spáry a ta se může drolit.

Spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic

Pro tyto spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic platí podmínky jako u lepidel na bázi reaktivních pryskyřic. Také zde je potřeba hmotu chránit před mrazem a vysokými teplotami a to při skladování i během dopravy. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat barvě a stavu jednotlivých složek po otevření nádoby a jejich reakci po smíchání. Výsledkem by měla být jednolitá hmota bez hrudek a barevných odchylek.

Při uplatňování případné reklamace je potřeba dodržet několik základních podmínek:

 • uschovat originální balení s údajem o datu výroby,
 • ponechat alespoň malý vzorek originálního nezpracovaného materiálu,
 • předložit doklad o koupi a zaplacení výrobku.

Doporučení závěrem: případné nedostatky a pochybnosti je nutné řešit pokud možno ještě před aplikací vadných nebo poškozených výrobků a poraďte se s výrobcem.

Upozornění:

Spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic jsou zpracovatelné za určitých teplot, které je nutné dodržet.

Označení spárovacích malt k 1.1.2023