Aktuálně

Domů   /   SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

29. 07. 2020
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a technických řemesel ČR má zapojeno do činnosti v rámci projektu celkem  5 Živnostenských společenstev  v platformě Stavebnictví II., kdy je naším partnerem oborový svaz OS Stavba. V této platformě zastupuje náš svaz zaměstnanec Ing. Alena Paslerová. Této platformě se budeme věnovat podrobněji.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky. V současné době jsme tedy zhruba v jedné polovině realizace.

Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v projektu navazuje na projekty předchozí.

            V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, která tíží a zároveň zajímají i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, na které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu, dotazy a připomínky.

            K dnešnímu dni již proběhlo celkem 16 tematických setkání z celkového počtu 32. Přesto, že činnost platformy byla vzhledem k opatřením přijatým v rámci České republiky k zamezení šíření koronaviru částečně omezena, přesto můžeme konstatovat, že předem naplánovaný časový plán je plněn a dá se říci, že je plněn i s určitým časovým předstihem. Před realizací jednotlivých tematických setkání předcházelo poměrně dlouhé a svým způsobem i složité období, kdy bylo nutné zvolit vhodná témata, zpracovat a nechat vyplnit dotazníky u poměrně velkého počtu respondentů a připravit úvodní materiál pro každou klíčovou aktivitu.

            Témata dosud provedených tematických setkání byla :

  1. Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž – hlavním cílem bylo upozornit na důležitost vhodné potravy a pitného režimu, zejména u pracovníků vyššího věku. V tématu vícesměnných provozů a potažmo i nerovnoměrně rozvržené pracovní doby bude pokračováno ještě při dalších tematických setkáních.
  1. Polytechnická výchova – podpora zájmu dětí o technické vzdělání, zřizování a udržování školních dílen v ZŠ, získávání manuální zručnosti u dětí apod. Zde je nutné vyzdvihnout první kroky a poděkovat pražskému Magistrátu a Hospodářské komoře hl. města Prahy za podporu.
  2. Tovaryšské zkoušky – ocenění nejlepších žáků učebních oborů, motivace pro ostatní. V žácích a budoucích řemeslnících se tím pěstuje hrdost na své řemeslo
  1. Stres – téma stresu je velice frekventované téma u řemeslníků (a zejména OSVČ) prakticky ve všech stavebních profesí. Největším stresorem je obava o pokračovatele zejména v rodinných firmách, ale také komunikace se zákazníky, časové vytížení, nedostatek odpočinku, problémy s proplácením faktur apod.
  2. Vyhoření – ztráta zájmu o zlepšování se v práci, únava psychická a z toho vyplývající i fyzická, nezájem, problémy nejen v práci, ale i v rodině atd.
  3. Mistrovské zkoušky – společný zájem zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Mistrovskými zkouškami by se zamezilo např. i nekalé konkurenci, kdy tzv. řemeslníci svou nekvalitní prací kazí reputaci těm kvalitním, částečné vyřešení nedostatku řemeslníků, regulace cenové hladiny apod. Tématem mistrovských zkoušek se velmi intenzivně zaobírá mimo jiné i Hospodářská komora.
  4. Elektronická evidence tržeb – k tomuto tématu již proběhly celkem 4 tematická setkání. Toto téma je v současné době vzhledem k přijatým opatření v ČR přerušeno.
  5. Požárně bezpečnostní zařízení – týká se firem, ale i OSVČ. Jedná se o poměrně důležitou součást realizace některých zakázek.
  6. Pravidla správné praxe – vytváření standardů pro kvalifikovanou a kvalitní práci, v rámci Hospodářské komory působí sekce kvality, tvorba a registrace Pravidel praxe. Schválená pravidla praxe jsou k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory.

V rámci jednání dalších tematických setkání budou ještě dále rozpracována některá z výše uvedených témat. Kromě toho budou zvolena další témata, které pomohou v řešení problematiky a ke splnění zadání projektu.