Aktuálně

Domů   /   Řemeslo žije!

Řemeslo žije!

20. 03. 2009
Řemeslo žije!

Praha – V posledních letech Praha zaznamenává kontinuální snižování počtu přihlašovaných žáků do středních odborných učilišť a středních odborných škol v Praze, který vede k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti řemeslných profesí a také k neefektivnímu chodu zmíněných školských zařízení.

Postupně dochází k nerovnováze profesní skladby v celé společnosti, což ohrožuje fungování systému výroby a služeb nejen v Praze, ale i v celé ČR. Proto se hlavní město Praha rozhodlo podpořit učňovské a odborné školství. Jedním z prvních opatření je široká komunikační kampaň zaměřená na propagaci a podporu této oblasti vzdělávání.

Hlavní informace o kampani a její stěžejní obsah budou postupně uvedeny na www.remeslozije.cz

„Jako první pocítil v uplynulých letech odliv kvalifikovaných pracovních sil z domácích zdrojů obor stavebnictví, posléze ho následovaly další dělnické odborné profese. Další prohlubování tohoto trendu může v blízkém časovém období znamenat snížení kvality a tím zároveň ohrožení konkurenceschopnosti některých průmyslových odvětví,“ uvedla náměstkyně primátora Marie Kousalíková. Současný věkový průměr této skupiny zaměstnanců se pohybuje v pásmu 40–45 let a každým rokem se zvyšuje. Uvedený trend „stárnutí populace“ je objektivně pozorovatelný a průměrné hodnoty jsou statisticky prokazatelné. Omezený přísun mladých vyučenců, který trvá již několik let, nemůže nahradit přirozený úbytek těchto zaměstnanců.

„Ani řemeslníci ze zahraničí nemohou nahradit kvalifikovanou pracovní sílu na úrovni standardů v ČR,“ doplnila Marie Kousalíková. Zahraniční řemeslníci nemají z větší části odpovídající pracovní návyky a kvalifikaci zejména z hlediska úrovně kvality práce. Jsou zainteresováni na krátkodobém nebo střednědobém pobytu, po kterém následuje návrat do cílové země a nemají proto motivaci ke zvyšování kvalifikace. Nelze pominout ani další negativní aspekty, kterými jsou jazykové bariéry, mnohdy nedůstojné podmínky pro život těchto pracovníků na našem území a jejich možné rizikové napojení na klientský systém postavený z větší části na zločineckých strukturách pocházejících z domovských zemí.

I z těchto důvodů si proto Česká republika vybrala učňovské školství jako jedno z témat, kterému se chce věnovat během předsednictví EU. Celková problematika učňovského a odborného školství se musí začít řešit celospolečensky a komplexně. Učňovské a odborné školy nejsou schopné toto řešit samostatně, ale musejí spolupracovat s ostatními složkami společnosti.

„Hlavní město Praha disponuje rozsáhlou sítí odborných škol, kvalitními podmínkami pro studium a v neposlední řadě i kvalifikovanými pedagogy, je připraveno v těchto otázkách spolupracovat nejen s odbornými ministerstvy, ale i s dalšími organizacemi a institucemi jako je především Hospodářská komora ČR, zaměstnavatelské svazy, profesní svazy a jsme připraveni v rámci partnerství se soukromým sektorem k účinné a konkrétní spolupráci s firmami a podniky výrobní sféry a oblasti služeb, které mají o kvalitní absolventy oborů s výučním listem největší zájem,“ řekla Marie Kousalíková.

Komunikační kampaň v Praze je rozdělena na dvě časová období: únor-březen a duben-květen. Součástí kampaně bude vedle konkrétních akcí ve školách rovněž seznamování žáků se zajímavými profesními obory a propagace budoucnosti těchto profesí. Jedním z cílů je otevření problému učňovského a odborného školství jako celopražského a celospolečenského.

„Chceme motivovat žáky základních škol a jejich rodiče k úvaze o možnosti studia na středním odborném učilišti či střední odborné škole, seznámit je podrobně o výhodách spojených s tímto studiem. Startem tohoto dlouhodobého procesu je i reklamní kampaň na lavičkách a plotech pod jednotným heslem: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. ŘEMESLO ŽIJE! VYUČTE SE!,“ zdůraznila Marie Kousalíková na závěr.

Cílem všech kroků je pozvednout společenskou prestiž manuální odborné práce, řemesel a učňovského školství. Zároveň chce hlavní město Prahy ve spolupráci s Hospodářskou komorou poskytovat studentům odborné praxe a pražským podnikům možnost vychovat si své učně.